نوشته‌ها

آموزش ریست رمز دوربین داهوا


جهت دریافت آموزش ریست رمز هرکدام از دوربین های IP داهوا روی مدل آن کلیک فرمایید:

(روش ریست سخت افزاری هست وهمگی کاملا تست شده اند )


DH-IPC-HFW1200S


DH-IPC- HFW1220SP


DH-IPC-HFW1225M-I1


DH-IPC-HFW1230SP


DH-IPC-HFW1230S1-S5


DH-IPC-HDW1239T1-LED-S5


DH-IPC-HFW1320SP


DH-IPC-HFW2200SP


DH-IPC-HFW2230SP-S-S2


DH-IPC-HDW23A0RN-ZS


DH-IPC-HFW2320RP-ZS-IRE6


DH-IPC-HDBW2421RP-ZS


DH-IPC-HDW4300


DH-IPC-HFW4300S


DH-IPC- HFW4300S-V2


DH-IPC-HDBW4300EN


DH-IPC-MB440S


DH-IPC-HFW4421EP


DH-IPC-HFW4431EP


آموزش ریست رمز دستگاه داهوا


جهت دریافت آموزش ریست رمز هرکدام از دستگاههای DVR داهوا روی مدل آن کلیک فرمایید:

(روش ریست سخت افزاری هست وهمگی کاملا تست شده اند )


DH-XVR 1A04


DH-XVR 1A08


DH-XVR 1B04H


DH-XVR 1B04-I 


DH-XVR 1B08-I


DH-XVR 1B16


DH-XVR 1B16-I


DH-XVR 4104HS-S2


DH-XVR 4108HS-S2


DH-XVR 4108HS-X1


DH-XVR 4116HS-I


DH-XVR 4116HS-S2


DH-XVR 5104HS-I3


DH-XVR 5104HS-S2


DH-XVR 5104HS-X


DH-XVR 5104HS-X1


DH-XVR 5108HS-4K


DH-XVR 5108HS-4KL-I2


DH-XVR 5108HS-I3


DH-XVR 5108HS-S2


DH-XVR 5108HS-X


DH-XVR 5116HS-I2


DH-XVR 5116HS-S2


DH-XVR 5116-H-X


DH-XVR 5216AN-X


DH-XVR 5216A-S2


DH-XVR 5232AN-X