نوشته‌ها

آموزش ریست رمز دستگاه داهوا


جهت دریافت آموزش ریست رمز هرکدام از دستگاههای DVR داهوا روی مدل آن کلیک فرمایید:

(روش ریست سخت افزاری هست وهمگی کاملا تست شده اند )


DH-XVR 1A04


DH-XVR 1A08


DH-XVR 1B04H


DH-XVR 1B04-I 


DH-XVR 1B08-I


DH-XVR 1B16


DH-XVR 1B16-I


DH-XVR 4104HS-S2


DH-XVR 4108HS-S2


DH-XVR 4108HS-X1


DH-XVR 4116HS-I


DH-XVR 4116HS-S2


DH-XVR 5104HS-I3


DH-XVR 5104HS-S2


DH-XVR 5104HS-X


DH-XVR 5104HS-X1


DH-XVR 5108HS-4K


DH-XVR 5108HS-4KL-I2


DH-XVR 5108HS-I3


DH-XVR 5108HS-S2


DH-XVR 5108HS-X


DH-XVR 5116HS-I2


DH-XVR 5116HS-S2


DH-XVR 5116-H-X


DH-XVR 5216AN-X


DH-XVR 5216A-S2


DH-XVR 5232AN-X