ریست پسورد دستگاههای P6S

معمولا این مدل دستگاهها دارای صفحه لاگین به یکی از فرم های زیر میباشد: