آموزش ریست رمز دوربین داهوا


جهت دریافت آموزش ریست رمز هرکدام از دوربین های IP داهوا روی مدل آن کلیک فرمایید:

(روش ریست سخت افزاری هست وهمگی کاملا تست شده اند )


DH-IPC-HFW1200S


DH-IPC- HFW1220SP


DH-IPC-HFW1225M-I1


DH-IPC-HFW1230SP


DH-IPC-HFW1230S1-S5


DH-IPC-HDW1239T1-LED-S5


DH-IPC-HFW1320SP


DH-IPC-HFW2200SP


DH-IPC-HFW2230SP-S-S2


DH-IPC-HDW23A0RN-ZS


DH-IPC-HFW2320RP-ZS-IRE6


DH-IPC-HDBW2421RP-ZS


DH-IPC-HDW4300


DH-IPC-HFW4300S


DH-IPC- HFW4300S-V2


DH-IPC-HDBW4300EN


DH-IPC-MB440S


DH-IPC-HFW4421EP


DH-IPC-HFW4431EP